Skip to main content

STOWARZYSZENIE

O nas

Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych jest organizacją, która ma za zadanie kompleksowo reprezentować środowisko organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych, a także działać na rzecz rozwoju rynku muzycznego. Celami SOIAR są między innymi: wspieranie rozwoju polskiej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, działanie na rzecz bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa związanego z imprezami masowymi), prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczestników imprez, promocja i wspieranie artystów, wypracowanie i popularyzacja dobrych praktyk.

Stowarzyszenie reprezentuje również środowisko wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz w zakresie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz wspieranie rozwoju rynku muzycznego. Ponadto, inicjujemy i wspieramy badania naukowe, a także prowadzimy analizy zebranych danych dotyczących branży organizacji imprez. W swojej działalności SOIAR współpracuje także z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w branży.

Statut
Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych
§ 1.
 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się logotypem.
§ 2.
 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi swoje działania w duchu neutralności światopoglądowej i politycznej.
 3. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
 7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz korzystać z usług innych osób, stosownie do potrzeb.
§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4.
 1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami miejscowymi.
 3. Stowarzyszenie współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, sądami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i zawodowymi, placówkami naukowymi i badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 5.

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. Kształtowanie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
 2. Reprezentowanie środowiska zajmującego się organizowaniem imprez artystycznych i rozrywkowych wobec organów administracji rządowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych oraz wszelkich innych podmiotów i jednostek w sprawach dotyczących organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych.
 3. Działanie na rzecz bezpieczeństwa na imprezach artystycznych i rozrywkowych, w tym na imprezach masowych.
 4. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych dla uczestników imprez artystycznych i rozrywkowych, związanych z problematyką dotyczącą organizacji tych imprez.
 5. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji, szkolenia i edukacji uczestników procesu przygotowania i realizacji imprez artystycznych i rozrywkowych.
 6. Wspieranie rozwoju polskiej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki.
 7. Promocja i wspieranie artystów, których twórczość ma związek z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych oraz działania na rzecz wolności artystycznej.
 8. Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz środowiskami związanymi z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 9. Kształtowanie dobrych relacji z konsumentami usług związanych z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 10. Wypracowanie i popularyzacja dobrych praktyk wśród podmiotów świadczących usługi związane z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 11. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych, w szczególności dotyczących wpływu branży organizacji imprez na kulturę, gospodarkę, zmiany społeczne i rozwój więzi międzyludzkich.
 12. Prowadzenie analiz i zbieranie danych dotyczących branży organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych.
 13. Współpraca i prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi w zakresie związanym z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 14. Reprezentowanie środowiska organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych w zakresie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w szczególności w sprawach dotyczących opłat na rzecz tych organizacji, warunków zawierania umów o korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych oraz wsparcia dla młodych artystów.
 15. Reprezentowanie środowiska organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych w zakresie współpracy przy tworzeniu uwarunkowań prawnych dotyczących organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych.
 16. Inicjowanie i uczestnictwo w procesach konsultacyjnych dotyczących problematyki związanej z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 17. Wspieranie członków Stowarzyszenia i innych podmiotów prowadzących działalność związaną z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych w zakresie sporów z ich udziałem, w tym także w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego.
 18. Udział w postępowaniach administracyjnych i cywilnych dotyczących podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji związanych z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 19. Wspieranie rozwoju rynku muzycznego.
 20. Wspieranie rozwoju rynku usług związanych ze spędzaniem wolnego czasu.
§ 6.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Niezarobkowe organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, odczytów, szkoleń, konsultacji, konkursów, zjazdów i innych wspólnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami mającymi wpływ na działalność dotyczącą organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych.
 2. Utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami i samorządami zawodowymi w sprawach związanych z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 3. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności związanej z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych oraz wolności artystycznej.
 4. Niezarobkowe prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w sprawach dotyczących działalności związanej z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 5. Rozwój współpracy między środowiskiem akademickim, a praktykami z zakresu działalności związanej z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 6. Niezarobkowe stworzenie i prowadzenie strony internetowej związanej z działalnością Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie interesów osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu w zakresie ich udziału w rozwijaniu usług związanych z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 8. Tworzenie systemu informacji w zakresie związanym z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 9. Niezarobkowe wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 10. Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń.
 11. Niezarobkowe prowadzenie i wspieranie doradztwa zarówno dla członków, jak i zainteresowanych podmiotów.
 12. Zapewnianie w razie potrzeby ochrony prawnej swoim członkom oraz w miarę możliwości innym osobom fizycznym i prawnym w zakresie związanym z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych.
 13. Udział w procesach stanowienia aktów prawa lokalnego, krajowego i wspólnotowego, mogących mieć wpływ na działalność związaną z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych, w szczególności poprzez składanie stosownych wniosków, petycji, opinii lub projektów obywatelskich, a także udział w konsultacjach społecznych i eksperckich, debatach publicznych oraz ciałach dialogu obywatelskiego lub społecznego.
 14. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami i placówkami działającymi w kraju i za granicą.
§ 7.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie dzielą się na:
  a. Członków zwyczajnych;
  b. Członków wspierających;
  c. Członków honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która w dniu złożenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia prowadzi działalność z zakresu organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych albo zarządza prowadzeniem takiej działalności i przedstawi pisemną rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu i uiści wpisowe.
 4. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą powołania Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która deklaruje wspomaganie jego działalności statutowej, zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz Stowarzyszenia, przedstawi pisemną rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego lub honorowego Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta do grona członków wspierających Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu i uiści wpisowe.
 6. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
 7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta do grona członków honorowych Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 8.
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w poczet członków w drodze uchwały Zarządu w trybie przewidzianym w § 33 Statutu.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na uzasadniony pisemny wniosek Zarządu.
§ 9.
 1. Członek zwyczajny ma następujące prawa:
  a. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
  b. Prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  c. Prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia;
  d. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
  e. Prawo rekomendowania kandydatur na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych;
  f. Prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
  a. Aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w niniejszym Statucie;
  b. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  c. Przestrzegania zasad etyki zawodowej;
  d. Regularnego opłacania składek;
  e. Opłacania innych dobrowolnych świadczeń, do których się zobowiązał;
  f. Nie podejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia;
  g. Promowania celów działalności Stowarzyszenia;
  h. Rekomendowania przynajmniej jednego kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia;
  i. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający i honorowy posiada prawa i obowiązki określone w ust. 1 i 2 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 6 i ust. 4-6 niniejszego paragrafu.
 4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, bez prawa głosu stanowiącego.
 5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
§ 10.

Za naruszenie statutu w stosunku do członka Stowarzyszenia mogą być stosowane następujące kary:

 1. Upomnienie;
 2. Zawieszenie w prawach członka;
 3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
§ 11.

O upomnieniu, zawieszeniu w prawach członka oraz skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 15 niniejszego Statutu.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach Stowarzyszenia, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez upoważnione do tego osoby. Informacje takie stanowią tajemnicę Stowarzyszenia.

§ 13.
 1. Członkowie Stowarzyszenia niebędący członkami Zarządu nie są uprawnieni bez umocowania w drodze uchwały Zarządu do publicznego wypowiadania się na jakikolwiek temat w imieniu Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia niebędący członkiem Zarządu może prowadzić sprawy Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
§ 14.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji z udziału w Stowarzyszeniu z dniem doręczenia Stowarzyszeniu stosownego oświadczenia woli na piśmie lub z innym, późniejszym dniem wskazanym w rezygnacji,
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,
 3. Skreślenia z listy członków wskutek niespełniania wymogów wskazanych w § 7 ust. 3 niniejszego Statutu poprzez utratę pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienie praw publicznych lub zaprzestanie prowadzenia działalności z zakresu organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych albo zarządzania prowadzeniem takiej działalności,
 4. Skreślenia z listy członków wspierających z powodu zalegania ze świadczeniami na rzecz Stowarzyszenia na zasadach wynikających z niniejszego Statutu,
 5. Śmierci członka,
 6. Likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 7. Skreślenia z listy członków z powodu działania niezgodnego z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego,
 8. Likwidacji Stowarzyszenia.
§ 15.
 1. Skreślenie z listy członka zwyczajnego z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku powinno być poprzedzone wezwaniem przez Stowarzyszenie do zapłaty zaległych świadczeń w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty doręczenia wezwania.
 2. Skreślenie z listy członka wspierającego z powodu zalegania ze świadczeniami na rzecz Stowarzyszenia powinno być poprzedzone wezwaniem przez Stowarzyszenie do zapłaty lub wykonania zaległych świadczeń w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia wezwania.
 3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia i pouczając o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków.
 4. Odwołanie Członka Stowarzyszenia powinno być rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przypadającym po jego wniesieniu.
§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 17.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 18.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. W celu dokonania wyboru członków władz Stowarzyszenia raz na dwa lata zwołuje się Wyborcze Walne Zebranie Członków.
 3. W przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 4. Zarząd jest ponadto zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zażąda tego jedna trzecia członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie Członków jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym niniejszym statutem.
 6. O terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków, przynajmniej na trzy tygodnie przed datą Zebrania, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 niniejszego Statutu, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany Stowarzyszeniu przez danego członka. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom szczegółowy porządek obrad Zebrania.
§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 3. Dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej z wykonania powierzonych im obowiązków.
 5. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
 6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i jej zakresie.
 7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji.
 8. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 9. Ustalenie maksymalnej wysokości wpisowego i składek dla członków Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym w sprawach członkowskich.
 11. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 20.
 1. O ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (kworum).
 2. Jeżeli na zwołanym w pierwszym terminie Walnym Zebraniu Członków nie będzie można podjąć ważnej uchwały ze względu na brak wymaganego kworum, wówczas Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ustalenia pierwszego terminu. W takim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
§ 21.

Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru członków Zarządu każdy członek zwyczajny ma tyle głosów, ile jest miejsc nieobsadzonych w Zarządzie, ale nie więcej niż liczba zgłoszonych kandydatów.

§ 22.

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§ 23.

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych sprawach tylko za zgodą wszystkich obecnych członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych.

§ 24.

Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie inny członek zwyczajny Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu.

§ 25.

Uchwały Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek członka zwyczajnego Przewodniczący zarządzi w danym przedmiocie tajne głosowanie. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 26.

Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz protokolant wybrany na danym posiedzeniu. Do protokołu należy dołączyć listę obecności na danym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

§ 27.
 1. Zarząd w liczbie od trzech do siedmiu członków powoływany jest spośród członków Stowarzyszenia kandydujących do Zarządu uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na zasadach wskazanych w §20 niniejszego Statutu w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu mogą być jednocześnie koordynatorami grup roboczych i komisji działających w ramach Stowarzyszenia. Liczbę grup i komisji oraz ich zakres działania, a także członka zarządu koordynującego ich prace określa Zarząd w drodze uchwały.
 2. Spośród wybranych członków Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera także Prezesa Zarządu. Uchwała w powyższej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. W każdym czasie członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą w trybie określonym w ust. 1.
 4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
 5. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba uzupełnienia składu Zarządu, kadencja wybranego w trybie uzupełnienia członka Zarządu upływa wraz z upływem kadencji pozostałych jego członków.
§ 28.
 1. Zarząd wybiera spośród swoich członków Skarbnika oraz Sekretarza. Łączenie funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu z innymi funkcjami jest niedopuszczalne.
 2. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż trzech członków, Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesów. Dopuszcza się ustalenie wiceprezesów w liczbie od jednego do dwóch.
 3. Zarząd może wyznaczyć spośród swoich członków osoby na stałe lub czasowo odpowiedzialne za realizację określonych projektów.
§ 29.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw, które zostały przekazane do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) powinno zostać poprzedzone stosowną uchwałą Zarządu.
 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 30.

Do zadań Zarządu należy:

 1. Realizowanie celów Stowarzyszenia.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 4. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Zwoływanie i przygotowanie obrad Walnego Zebrania Członków.
 7. Przygotowanie projektu budżetu i planu działań Stowarzyszenia.
 8. Przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
 10. Ustalenie wysokości i trybu płacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych i wspierających.
 11. Podejmowanie uchwał o członkostwie w Stowarzyszeniu.
 12. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rekomendacji co do członkostwa honorowego.
 13. Kształtowanie opinii i poglądów Stowarzyszenia przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania.
 14. Rozwiązywanie sporów wynikłych na tle nieprzestrzegania przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu oraz dobrych obyczajów.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach.
 16. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 17. Zarząd działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego, w granicach swoich kompetencji, postanowień Statutu i przepisów prawa.
§ 31.

Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczeń woli obejmujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wystarczająca jest reprezentacja Stowarzyszenia przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Skarbnika. W pozostałych sprawach wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika.

§ 32.

Z posiedzeń Zarządu, które winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, sporządzany jest protokół wraz z listą obecności na danym posiedzeniu Zarządu.

§ 33.
 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu chyba, że Statut niniejszy stanowi inaczej.
 2. W sytuacji, gdy za uchwałą oraz przeciwko niej oddana zostanie równa liczba głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu bez względu na liczbę członków Zarządu biorących udział w głosowaniu.
 3. W sprawach bieżących dotyczących działalności Stowarzyszenia członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy, w tym z wykorzystaniem odpowiednich środków komunikacji elektronicznej umożliwiających utrwalenie stanowiska każdego z członków Zarządu w sprawie będącej przedmiotem głosowania. W takim przypadku w głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu.
§ 34.
 1. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą na zasadach wskazanych w §20 niniejszego Statutu w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 4. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, kadencja wybranego w trybie uzupełnienia członka Komisji Rewizyjnej upływa wraz z upływem kadencji pozostałych jej członków.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
§ 35.

Spośród wybranych członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego Komisji. Uchwała w powyższej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 36.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Statutu, dokonywana przynajmniej raz na sześć miesięcy.
 2. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 3. Sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i sprawozdania finansowego przedstawianego na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Stawianie wniosku w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji gdy nie dokona tego Zarząd zgodnie z postanowieniami Statutu.
 6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego, w granicach swoich kompetencji, postanowień Statutu i przepisów prawa.
§ 37.
 1. Zarząd rozpatruje sprawy zgodności postępowania członków Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia.
 2. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia.
 3. We wniosku powinna być podana osoba, stawiane jej zarzuty oraz ich uzasadnienie.
 4. Orzeczenia zapadają jednomyślnie w składzie nie mniejszym niż 3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 5. Członek Zarządu ma obowiązek wyłączyć się od rozstrzygania danej sprawy, jeżeli istnieją okoliczności, które mogą podać w wątpliwość jego bezstronność w tej sprawie. Jeżeli wskutek wyłączenia lub z innych powodów w składzie umocowanym do rozstrzygnięcia pozostanie mniej niż trzech członków Zarządu, sprawę rozstrzyga Walne Zebranie Członków.
 6. Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin postępowania w sprawach naruszenia statutu lub dobrych obyczajów. W braku takiego regulaminu, Zarząd sam każdorazowo ustala reguły postępowania w zgodzie z niniejszym Statutem i przepisami prawa.
§ 38.
 1. Zarząd po przeprowadzeniu postępowania może zastosować następujące kary:
  a. Upomnienie.
  b. Zawieszenie w prawach członka na czas określony, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
  c. Zawieszenie w prawach członka z jednoczesnym wnioskiem do najbliższego Walnego Zebrania Członków o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
 2. Od orzeczenia Zarządu można odwołać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
 3. Do postępowania przed Walnym Zebraniem Członków w związku z rozpatrywaniem odwołań od uchwał Zarządu stosuje się przepisy o podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków z tym zastrzeżeniem, że Walne Zebranie Członków, na którym ma zostać rozpoznane odwołanie zwołuje się niezwłocznie.
 4. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, celem rozpoznania odwołania stosuje się przepisy o zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 39.

Uzupełnienia składu członków poszczególnych organów w trakcie kadencji następują według zasad obowiązujących przy ich wyborze. Nowo powołane osoby sprawują swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.

§ 40.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Ze spadków, zapisów i darowizn.
 3. Z dochodów z własnej działalności.
 4. Z dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 5. Z dotacji i innych podobnych świadczeń.
 6. Z dochodów z działalności gospodarczej.
§ 41.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Nieruchomości;
 2. Ruchomości;
 3. Prawa majątkowe i niemajątkowe;
 4. Środki pieniężne.
§ 42.
 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona jako działalność uboczna i pomocnicza w stosunku do działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przeznaczać tylko na cele statutowe. Dochody nie mogą być rozdysponowywane pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§ 43.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 44.

Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 45.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 46.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

§ 47.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (kworum). W przypadku braku wymaganego kworum stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 ust. 2 niniejszego Statutu z tym, że uchwała w przedmiocie zmiany statutu podejmowana jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przez obecnych członków.

§ 48.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

POBIERZ WERSJĘ PDF


Mikołaj Jakub Ziółkowski PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Brola SEKRETARZ
Wiesław Pękala WICEPREZES ZARZĄDU
Małgorzata Płysa WICEPREZES ZARZĄDU
Grzegorz Mieczysław Kurant SKARBNIK
Marek Wojciech Laskowski CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Paweł Kaleta CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Matusiak

STOŁECZNA ESTRADA gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Arkadiusz Stolarski

LIVE sp. z o. o. w Gdańsku

Artur Rojek

Fundacja INDEPENDENT w Katowicach

Barbara Kucharska

Muza Agencja Artystyczna w Kaliszu

Bartłomiej Błaszczyk

4BB

Bartosz Jakubowski

GRAJNIA sp. z o.o. w Gostyniu

Bartosz Stobiński

Winiary Bookings Masłowski Stobiński S.C. w Poznaniu

Bogdan Żołądkiewicz

TALENT-ARENA Bogdan Żołądkiewicz w Brzezinach

Bogna Kołodziej

Konwersatorium Muzyczne sp.k. w Warszawie

Dariusz Maciborek

Dariusz Maciborek Agency w Zaborzu

Dariusz Startek

Impresariat Oprócz Dariusz Cezary Startek w Mierzynie

Dariusz Zdanowicz

Centrum Koncertowe A2 sp. z o.o. we Wrocławiu

Denis Klepacki

Mticket sp. z o.o. w Białymstoku

Dimitrios Kurtis

Fundacja Edukacji Kulturalnej MILO ART w Warszawie

Ewa Hronowska

Sopocka Odessa Ewa Hronowska w Sopocie

Filip Potocki

FKP Scorpio Poland sp. z o.o. w Warszawie

Grzegorz Dworakowski

NBHW sp. z o.o. w Warszawie/ Jassmine Club

Grzegorz Kurant

Live Nation Sp. z o. o. W Warszawie

Jakub Malinowski

Agencja Artystyczna PERSPEKTYWY Jakub Malinowski w Sopocie

Janusz Krzeczowski

GALICJA PRODUCTIONS Janusz Krzeczowski

Karol Poziemski

SBM Karol Poziemski, Mateusz Karaś S.C. w Warszawie

Krzysztof Barczewski

Adria Art. Sp. z o.o. Sp.k.

Krzysztof Brola

High Note Events sp. z o. o. Sp. Kom. w Warszawie (Makroconcert)

Krzysztof Rakowski

Castle Party Productions Krzysztof Rakowski w Bolesławcu

Krzysztof Wawrzyniak

Good Taste Production Sp. z o. o. Sp. K. w Poznaniu

Łukasz Jura

Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie Academica

Maciej Werk

Fundacja ART INDUSTRY w Łodzi (Soundedit)

Maciej Woć

Limatola Sp. z o. o. w Warszawie

Magdalena Dubrawska

Moke SP. Z O. O. w Karczewie (Sold Out Agencja)

Małgorzata Gawron

Hossa.biz sp. z o.o. w Gdańsku

Małgorzata Płysa

Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie

Marcin Bachara

HIGH EVENTS sp. z o.o. w Warszawie

Marek Kurzawa

„Prestige MJM sp. z o.o.” sp.kom. w Ostrowcu Wielkopolskim

Marek Laskowski

Progresja Music Zone Sp. z o. o. W Warszawie

Mariola Wojtysiak

FILM HOTEL sp. z o.o. w Łodzi (klub Wytwórnia)

Mariusz Grabowski

STYX sp. z o.o. w Warszawie (Warszawska Grupa Rozrywkowa)

Michał Gramacki

VISUAL PRODUCTION sp. z o.o. w Poznaniu

Michał Niewęgłowski

Marketing Communications Directly Sp. z o. o. w Warszawie

Michał Sadanowicz

MUSIC CLUE Michał Sadanowicz w Dąbrowie Górniczej

Mikołaj Ludwiczak

5AM ARTISTS sp. z o.o. Poznaniu

Mikołaj Ziółkowski

Alter Art Festival Sp. z o. o. w Warszawie

Paweł Domino

Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej w Krakowie

Paweł Trzciński

DISTORTED sp. z o.o. Szczecinie

Piotr Dziubiński

Metal Mind Productions Sp. z o. o. w Katowicach

Piotr Łyszkiewicz

MODERN LOOK sp. z o.o. w Gdyni

Radosław Chudzio

Fource Entertainment Sp. z o. o. w Warszawie

Rafał Łaszek

L2L Rafał Łaszek w Warszawie

Robert Kaleta

Fundacja Na Rzecz Studentów I Absolwentów UW „Universitatis Varsoviensis” w Warszawie

Robert Kijak

AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA sp. z o. o. w Warszawie

Szymon Tacik

Klub „Stara Przepompownia” Ryszard Tacik, Szymon Tacik, Wojciech Sperling S.C. w Ostrowie Wlkp.

Tobias Thalhammer

Piosenka Plus sp. z o.o. w Katowicach

Tomasz Breś

MEGACLUB EVENTS sp. z o.o. w Katowicach

Tomasz Grewiński

KAYAX Tomasz Grewiński

Tomasz Ochab

Knock Out Productions Tomasz Ochab w Krakowie

Weronika Tomkowska

Charm Music sp. z o.o. w Warszawie

Wiesław Pękala

STODOŁA sp. z o.o. w Warszawie

Wojciech Kwiatkowski

REVOLUME sp. z o.o. w Warszawie

„Prestige MJM sp. z o.o.” sp.kom. w Ostrowcu Wielkopolskim

4BB

5AM ARTISTS sp. z o.o. Poznaniu

828 STUDIO sp. z o. o. w Warszawie

Adria Art. Sp. z o.o. Sp.k.

Agencja Artystyczna PERSPEKTYWY Jakub Malinowski w Sopocie

AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA sp. z o. o. w Warszawie

Alter Art Festival Sp. z o. o. w Warszawie

Castle Party Productions Krzysztof Rakowski w Bolesławcu

Centrum Koncertowe A2 sp. z o.o. we Wrocławiu

Charm Music sp. z o.o. w Warszawie

Dariusz Maciborek Agency w Zaborzu

DISTORTED sp. z o.o. Szczecinie

FILM HOTEL sp. z o.o. w Łodzi (klub Wytwórnia)

FKP Scorpio Poland sp. z o.o. w Warszawie

Fource Entertainment Sp. z o. o. w Warszawie

Fundacja ART INDUSTRY w Łodzi (Soundedit)

Fundacja Edukacji Kulturalnej MILO ART w Warszawie

Fundacja INDEPENDENT w Katowicach

Fundacja Na Rzecz Studentów I Absolwentów UW „Universitatis Varsoviensis” w Warszawie

Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej w Krakowie

Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie Academica

Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie

GALICJA PRODUCTIONS Janusz Krzeczowski

Good Taste Production Sp. z o. o. Sp. K. w Poznaniu

GRAJNIA sp. z o.o. w Gostyniu

HIGH EVENTS sp. z o.o. w Warszawie

High Note Events sp. z o. o. Sp. Kom. w Warszawie (Makroconcert)

Hossa.biz sp. z o.o. w Gdańsku

Impresariat Oprócz Dariusz Cezary Startek w Mierzynie

KAYAX Tomasz Grewiński

Klub „Stara Przepompownia” Ryszard Tacik, Szymon Tacik, Wojciech Sperling S.C. w Ostrowie Wlkp.

KMK 3 sp. z o.o. w Warszawie

Knock Out Productions Tomasz Ochab w Krakowie

Konwersatorium Muzyczne sp.k. w Warszawie

L2L Rafał Łaszek w Warszawie

Limatola Sp. z o. o. w Warszawie

Live Nation Sp. z o. o. W Warszawie

LIVE sp. z o. o. w Gdańsku

Marketing Communications Directly Sp. z o. o. w Warszawie

MEGACLUB EVENTS sp. z o.o. w Katowicach

Metal Mind Productions Sp. z o. o. w Katowicach

MODERN LOOK sp. z o.o. w Gdyni

Moke SP. Z O. O. w Karczewie (Sold Out Agencja)

Mticket sp. z o.o. w Białymstoku

MUSIC CLUE Michał Sadanowicz w Dąbrowie Górniczej

Muza Agencja Artystyczna w Kaliszu

NBHW sp. z o.o. w Warszawie/ Jassmine Club

Piosenka Plus sp. z o.o. w Katowicach

Progresja Music Zone Sp. z o. o. W Warszawie

REVOLUME sp. z o.o. w Warszawie

SBM Karol Poziemski, Mateusz Karaś S.C. w Warszawie

Sopocka Odessa Ewa Hronowska w Sopocie

STODOŁA sp. z o.o. w Warszawie

STOŁECZNA ESTRADA gminna samorządowa jednostka organizacyjna

STYX sp. z o.o. w Warszawie (Warszawska Grupa Rozrywkowa)

TALENT-ARENA Bogdan Żołądkiewicz w Brzezinach

VISUAL PRODUCTION sp. z o.o. w Poznaniu

Winiary Bookings Masłowski Stobiński S.C. w Poznaniu

DOŁĄCZ DO STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 784287, REGON: 383288435, NIP: 7010922590, (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”) informuje, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która prowadzi działalność z zakresu organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych, albo zarządza taka działalnością. Członek zwyczajny może rekomendować członka wspierającego.

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego (osoba fizyczna) należy:

 1. wypełnić i podpisać Deklarację Członkowską oraz Informację o Ochronie Danych Osobowych oraz dostarczyć te dokumenty do siedziby Stowarzyszenia;
 2. uzyskać rekomendacje przynajmniej trzech członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia i dostarczyć je do siedziby Stowarzyszenia wraz z w/w dokumentami, albo pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Stowarzyszenia: sekretariat@soiar.pl
 3. uzyskać pozytywną uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych;
 4. uiścić wpisowe (100 zł) oraz składkę członkowską (120 zł) za pierwszy rok członkostwa.

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wpierającego (organizacja) należy:

 1. wypełnić i podpisać (zgodnie z zasadami reprezentacji) Deklarację Członkowską wraz z zawartymi w niej oświadczeniami.
 2. W przypadku gdy kandydatem na członka wspierającego jest osoba fizyczna – przesłać Informację o Przetwarzaniu Danych Osobowych oraz dostarczyć te dokumenty do siedziby Stowarzyszenia; w przypadku gdy kandydatem na członka wspierającego jest osoba prawna przekazująca w deklaracji członkowskiej dane osobowe osoby fizycznej upoważnionej do kontaktów powinna poinformować tę osobę o przekazaniu jej danych Stowarzyszeniu oraz przekazać jej Informację o Przetwarzaniu Danych Osobowych.
 3. uzyskać rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego lub honorowego Stowarzyszenia (w sposób analogiczny, jak dla członka zwyczajnego);
 4. uzyskać pozytywną uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków wspierających;
 5. uiścić wpisowe (3000 zł) oraz składkę członkowską (1200 zł) za pierwszy rok członkostwa.

Prawidłowo przygotowane i złożone deklaracje członkowskie zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu zarządu.

POBIERZ DEKLARACJĘ:


KONTAKT


lub mailem pod adres kontakt@soiar.pl